Περιγραφή Συστήματος

Χρησιμοποιείται για την απαγωγή καυσαερίων από συσκευές τύπου TURBO με την υψηλότερη θερμοκρασία καυσαερίων στην έξοδο καυσαερίων της συσκευής 200°C. Προορίζεται κυρίως για διαδρομές καυσαερίων σε υπερπίεση αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για καμινάδες φυσικού ελκυσμού. Δεν προορίζεται για διαδρομές καυσαερίων στις οποίες μπορεί να υπάρξει καύση αιθάλης. Είναι κατάλληλο για καμινάδες που σχεδιάστηκαν να λειτουργήσουν και σε υγρή κατάσταση λειτουργίας.

© 2011 | ALMEVA AG & ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.